RE/MAX obchodní podmínky

ze dne 01.02.2016

 1. Definice: Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:
  Realitní činností se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
  Realitní kanceláří RE/MAX se rozumí fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která uzavřela jako franšízant smlouvu o franšíze se společností Kreuziger&Sobotik, s. r. o., se sídlem Praha 9, K Rukavičkárně 94, IČO: 271 77 149, jako franšízorem. Smlouva o franšíze opravňuje a zavazuje realitní kancelář RE/MAX provozovat obchodní činnost v souladu s koncepcí systému RE/MAX, užívat jeho logo, know-how a postupovat v souladu s těmito obchodními podmínkami a metodickými postupy RE/MAX. Realitní kancelář RE/MAX je právně a finančně nezávislou osobou, která podniká svým jménem na svůj účet a odpovědnost,
  a franšízor nenese žádnou právní odpovědnost za jednání a výsledky podnikání realitní kanceláře RE/MAX.
  Realitním makléřem se rozumí fyzická osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu k některé z realitních kanceláří RE/MAX, na jehož základě je oprávněna a povinna k užívání systému RE/MAX.
  Smlouvou se rozumí písemná smlouva o výhradním poskytování realitních služeb uzavřená mezi realitní kanceláří RE/MAX a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).
 2. Etický kodex: Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a etickým kodexem RE/MAX Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.re-max.cz/.
 3. Smlouva o výhradním poskytování realitních služeb: Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.
 4. Provize: Za poskytování realitních služeb náleží realitním kancelářím RE/MAX provize stanovená ve smlouvě. Realitní kancelář RE/MAX je povinna i bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize, který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH, pokud je realitní kancelář RE/MAX plátcem DPH. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah služeb definovaný níže bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.
 5. Postup při prodeji/pronájem: Popis standardního postupu prodeje nebo pronájmu nemovitostí, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu na webových stránkáchwww.re-max.cz.
 6. Úschova peněžních prostředků a depozitní účty: Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byla v rámci systému RE/MAX přijata závazná pravidla pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel jsou jednotlivé realitní kanceláře RE/MAX oprávněny přijímat blokovací depozita na svůj účet pouze do výše provize realitní kanceláře sjednané pro daný obchodní případ. Tyto peněžní prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitní kanceláře RE/MAX. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří, která se vůči franšízorovi smluvně zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy kupní ceny u jiného subjektu a písemně potvrdí realitní kanceláři RE/MAX, že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy RE/MAX.
 7. Minimální rozsah služeb: Realitní kancelář RE/MAX poskytuje klientovi následující standardní služby:
  1. prohlídku nemovitostí a doporučení kupní ceny / výše nájemného;
  2. inzerci na webu www.re-max.cz, vypracování marketingové strategie za účelem propagace nemovitostí zahrnující umístění reklamní plachty, inzerci v tisku a jiných médiích atd.;
  3. obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy;
  4. zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
  5. uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita maximálně do výše provize za zprostředkování, organizační podporu při jednání smluvních stran nezbytném k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní/nájemní a smlouvy kupní/nájemní a smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu;
  6. zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní/nájemní, kupní/nájemní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu); smlouvu o úschově peněžních prostředků připravuje a samotnou úschovu kupní ceny realizuje vždy pouze banka nebo certifikovaná advokátní kancelář dle čl. 6 těchto obchodních podmínek;
  7. organizaci podpisu smluvní dokumentace včetně ověření podpisů;
  8. podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění kolku na úhradu správního poplatku;
  9. organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu;
  10. administrativní zajištění úhrady daně z nabytí nemovitých věcí.
 8. Stav nemovitosti: Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX jsou povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.
 9. Informační povinnost: Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.
 10. Reklamace: Klient může kdykoliv vznést reklamaci na kvalitu poskytovaných služeb realitní kanceláře RE/MAX nebo makléře RE/MAX a využít svých práv dle reklamačního řádu RE/MAX Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.re-max.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb u kterékoliv realitní kanceláře nebo na zelené lince RE/MAX Česká republika (tel.: 800 888 808). Realitní kanceláře i pracovníci zelené linky jsou povinni se vždy řídit reklamačním řádem RE/MAX Česká republika a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.
 11. Ombudsman: Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX garantují klientům nezávislé přezkoumání a posouzení reklamací prostřednictvím ombudsmana RE/MAX. Veškeré informace týkající se ombudsmana RE/MAX jsou uvedeny na webových stránkách www.re-max.cz.
 12. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu: Realitní kanceláře RE/MAX jsou povinny mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování realitních služeb v souladu s interními předpisy systému.
 13. Povinnost identifikace: Realitní kanceláře RE/MAX jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.
 14. Mimosoudní řešení s pomocí ČOI: Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.