Bytová a nebytová jednotka v osobním vlastnictví:

Každá bytová a nebytová jednotka má v souladu se zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů svého přímého vlastníka, který je zapsán na Listu vlastnictví. K bytové a nebytové jednotce také náleží podíl na společných částech domu a pozemku. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům.

Družstevní byt:

Základní rozdíl proti bytu v osobní vlastnictví je, že vlastníkem bytu je bytové družstvo a klient je majitelem členského podílu v bytovém družstvu. S členskými právy a povinnostmi v bytovém družstvu je spojeno zejména právo nájmu konkrétního družstevního bytu. Tato členská práva a povinnosti v bytovém družstvu klient převádí nebo nabývá jakožto úplatný převod členských práv a povinností.

Stavební pozemek:

Stavebním pozemkem je míněn pozemek vedený v Katastru nemovitostí v druhu „zastavěná plocha a nádvoří“, dále pozemek různého druhu, avšak určený územně plánovací dokumentací obce nebo vydaným územním rozhodnutím k zastavění a pozemek skutečně zastavěný bez ohledu na jeho stav evidovaný v Katastru nemovitostí.

Pozemky ve zjednodušené evidenci KN:

Pozemky, jejichž hranice nejsou v terénu patrné, neboť jsou z dřívějších dob sloučeny do většího půdního celku.

Katastrální mapa:

Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu.

List vlastnictví:

Jedná se o výpis z Katastru nemovitostí, dokládá vlastnictví k uvedené nemovitosti nebo nemovitostem. V Listu vlastnictví jsou zapsaná případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti.

Katastr nemovitostí:

Soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Návrh na vklad:

Žádost účastníka smlouvy o provedení navrhovaných změn v evidenci příslušného Katastrálního úřadu. K návrhu na vklad je v současnosti třeba připojit kolek ve výši 1000,- Kč.

Hypoteční úvěr (Hypotéka):

Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Slouží především k nákupu či rekonstrukci dané nemovitosti. Účelem hypotečního úvěru je investice do nemovitosti.

Stavební spoření:

Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Dražba:

Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce. Dražba může být dobrovolná či nedobrovolná.

Zástavní právo:

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavní právo přechází s vlastnictvím nemovitosti na nového nabyvatele.

Předkupní právo:

Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat věc nabídne ke koupi jako prvnímu. Věcné předkupní právo je uvedené na příslušném Listu vlastnictví. Spoluvlastník nemovitosti má předkupní právo přímo ze zákona.

Věcné břemeno:

Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat. Věcné břemeno je uvedené na příslušném Listu vlastnictví. Věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nového nabyvatele.

Exekuce:

Účelem exekuce je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem. Exekuce omezuje vlastníka v nakládání s nemovitostí.

Zdroj: RE/MAX ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.