Remax world

Trvalý pobyt

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Hlášení trvalého pobytu

V případě změny je třeba hlásit místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Předkládá se vyplněný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, doklad totožnosti a doklad opravňující přihlášení.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

 

Ukončení trvalého pobytu

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • sdělit tuto skutečnost písemně; sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu); pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
  • prokázat totožnost občanským průkazem, popř. cestovním dokladem.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.