List vlastnictví. Kde najdu zapsané exekuce a další omezení? Co je plomba? Kolik stojí výpis?  Co jsou to nabývací tituly? Jak zapíšu nemovitost? Je výměra pozemku správná? Na tyto a další otázky by Vám měl odpovědět tento článek.

 

Každý, ať už prodávající či kupující alespoň někdy nahlédl do katastru nemovitostí. Pojďme se spolu tedy podívat, co vše lze v katastru najít, kde to najdeme a k čemu nám to bude.

Pro porozumění však začneme trochou historie:

První skutečné katastry se začaly vytvářet až na počátku 19. století

 • Stabilní katastr 1817 – 1871 (měřítko 1:2880)
 • Katastr daně pozemkové 1871 – 1927, poté Pozemkový katastr
 • Po roce 1918 došlo k řešení právních otázek týkajících se vlastnických vztahů k půdě a postupně přestávaly mapy stabilního katastru vyhovovat. Podkladem pro nová měření se tak stává nově budovaná jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK)

Další ranou pro spolehlivost a přesnost katastrů bylo schválení nového občanského zákoníku (zákon č. 141/1950 Sb., platný od 1. 1. 1951), který opustil princip „povrch ustupuje půdě“ platný již od dob římského práva a stanovující, že stavba je součástí pozemku, a také byl definitivně opuštěn princip intabulace. Těmito opatřeními katastr prakticky přestal fungovat. V letech 1951–1964 (Jednotná evidence půdy- JEP) nepodléhala soukromá práva k nemovitostem povinné evidenci – byla sice i nadále evidována v pozemkových knihách, ale nebyla evidována povinně. Situace se trochu zlepšila v letech 1964- 1992 kdy byla zavedena evidence nemovitostí.

Katastr nemovitostí, tak jak ho známe, vznikl na základě zákona 344/1992 Sb. v roce 1993. Od roku 2001 začal být veden v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) a v současné době probíhá jeho digitalizace (od r 1998).

Ale dost teorie.

Mrkneme, k čemu nám to je vše platné.

Pokud kupujete nemovitost, měli byste si ji „omrknout v katastru“, neboli vytáhnout si pro začátek list vlastnictví přes internet lze to na adrese katastru http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Před podpisem kupních smluv doporučujeme vyjet si originál LV (na katastru, czechpointu). Bude Vás to stát 100 Kč za každých 20 parcel (na katastru).

Sledujte, zda jednáte s vlastníkem, který je zapsán v oddílu A. Pokud u vlastníka není vyplněna adresa a RČ, je pravděpodobně mrtvý.

V části B jsou zapsány nemovitosti na LV – POZEMKY – číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití a ochrany. STAVBY – typ, číslo atd. Může se zde objevit plomba. To jsou právní vztahy, které jsou dotčeny změnou – tedy na to veliký pozor před podpisem kupní smlouvy!

V oddílu B1 se zapisují práva a povinnosti ve prospěch vlastníka. Tedy např. věcné břemeno chůze a jízdy. Je pro majitele tohoto LV klad nikoliv zápor.

V sekci C jsou již omezení vlastnického práva, tedy zápory. Jsou zde zapsána zástavní práva, věcná břemena, která zatěžují.

V části D jsou jiné zápisy neomezující vlastníka v nakládání – např. vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, změna číslování parcel, změna výměr obnovy operátu…

E jsou uvedeny nabývací tituly. Tedy např. kupní smlouva, kterou po Vás bude žádat banka při žádosti o hypotéku. Pokud Vám ji neposkytne majitel, můžete si ji vyžádat na katastru (20 Kč za A4, 50 Kč za ověřenou A4).

Vztah BPEJ k parcelám najdete v poslední části – F.

Katastrální mapa má 3 formy:

 • Digitální katastrální mapa
 • Katastrální mapa grafická nebo také analogová
 • Digitalizovaná mapa

Zápisy práv:

 • Vklad – podává se návrh na vklad, který lze vyplnit zde http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx (již je předepsán standardizovaný formulář), k tomu je třeba přiložit písemná smlouva v počtu o 2 větší než je účastníku (každý manžel je jeden účastník), 1 smlouva ověřená a 1000 Kč
 • Záznam – zapisují se jím práva za zákona či rozhodnutím soudu a to do 30 dnů
 • Poznámka – má pouze informativní funkci

Poznatky důležité pro kupující, prodávající či ostatní majitele nemovitosti:

 • Výměra je doplňující údaj, není tudíž závazný ! U digitalizované mapy je přesnost kolem 3 m
 • Z katastru nezjistíte, zda je pozemek stavební či nikoliv (lze se pouze na základě určitých skutečností domnívat)
 • Do r. 2000 vznikalo věcné břemeno na sítě ze zákona (nebylo zapisováno do LV). Pro zjištění vedení sítí je třeba obejít správce sítí
 • Při prodeji části pozemku (dělení geometrickým plánem) přikládáme na vklad onen geom.plán i se souhlasem od stavebního úřadu
 • Při žádosti o zápisu budovy se přikládá – geometrický plán, doklad o přidělení č.p. / č.e., kolaudační rozhodnutí (případně potvrzení od st.úřadu) či jiné listiny (formuláře naleznete na internetu)
 • Při žádosti o zápis rozestavěné budovy, např. pro potřeby hypotéčnímu úvěru (do budoucna by se díky novému obč. zákoníku rozestavěné budovy zapisovat neměly, neboť budou součástí pozemku) dokládáme čestné prohlášení stavebníků, geometrický plán a stavební povolení
 • Předmětem katastru nemovitostí jsou stavby větší než 16 m2
 • Výměry parcel jsou určeny ze souřadnic systému JTSK / jiným číselným způsobem / graficky (nepřesnosti měření se zvyšují)

Vzhledem k prokazatelně existujícím možným odchylkám výměry lze všem doporučujeme přísně rozlišovat mezi lokalitami s digitální katastrální mapou (DKM) a lokalitami s katastrální mapou analogovou nebo s katastrální mapou digitalizovanou. V těch případech, kdy je na listu vlastnictví uvedeno určení výměry „graficky nebo v digitalizované mapě“, lze jenom doporučit provedení kontrolního určení výměry pozemku úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.