Přeskočit na obsah

ÚZEMNÍ / REGULAČNÍ PLÁN

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.

 

Při pořizování územních plánů a regulačních plánů je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem při všech fázích jejich projednávání.

  • Pořizovatel je povinen veřejnou vyhláškou oznámit místo a den projednávání návrhu zadání ÚPD. Návrh zadání musí být veřejně přístupný po dobu 30 dnů. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své připomínky po dobu vystavení.
  • Návrh územního plánu a regulačního plánu pro společné jednání i pro veřejné projednání musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu nejméně 30 dnů u pořizovatele a v obci, pro kterou je pořizován. Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti a konání veřejného projednání občanům oznámit veřejnou vyhláškou.
  • Ve fázi projednávání návrhu územního plánu a regulačního plánu pro společné jednání může každý uplatnit připomínky.
  • Ve fázi veřejného projednání návrhu územního plánu a regulačního plánu může každý uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb a zástupce veřejnosti mohou podat námitky.

Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou.

Rozhodnutí o námitkách se oznamuje do 30 dnů po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu.

Na co se soustředit při koupi pozemku?

Nejdříve je potřeba zjistit , zda-li pro obec existuje územní plán, pro lokalitu, ve které chcete některý záměr realizovat, existuje regulační plán, je-li území obce dotčeno (ovlivněno) záměry vymezenými v zásadách územního rozvoje kraje a v politice územního rozvoje (tzn. v nadřazených dokumentech územního plánování), pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).

Na příslušných úřadech jste oprávněni zdarma nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky. Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace je 30 dnů (dle správního řádu).
 

Tyto webové stránky jsou momentálně v přestavbě. Řada funkcí je nedostupná nebo jen v testovacím režimu.


Omlouváme se za možné potíže a děkujeme za pochopení