Stavba

Stavbou se dle stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Rozlišujeme novostavbu a rekonstrukci (správněji změnu dokončené stavby formou přístavby, nástavby, stavební úpravy).

Stavební objekt

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby. Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům) nebo přehrada, dálnice.

Budova

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Budovy se dělí horizontálními rovinami v úrovni stropů na podlaží.

Podlaží

Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu nosné části stropních konstrukcí. U nejnižšího podlaží založeného na rostlém terénu je spodní vymezující rovinou úroveň podkladu pod podlahou.

Rozlišujeme nadzemní a podzemní podlaží.

Označení podlaží

  • 1 (1 NP) první nadzemní podlaží, nebo také přízemí
  • 2 (2 NP) druhé nadzemní podlaží, nebo také 1.patro atd.
  • 01 (1 PP, 1 S) první podzemní podlaží = suterén
  • 02 (2 PP, 2 S) druhé podzemní podlaží atd.

Podzemní podlaží 

Úroveň podlahy je níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní terénu v pásu širokém 5 m po obvodu domu.

Nadzemní podlaží

Každé, které má úroveň podlahy výše nebo rovno 800 mm pod úrovní přilehlého terénu.

1 NP 

Je obvykle přiřazena úroveň relativní 0,000 např.: 1PP -3,000 2NP +3,000

Podkroví

Přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití (byt, ateliér).

Půda

Vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí a dalšími konstrukcemi, stavebně nevyužitý.

Konstrukční výška

Svislá vzdálenost úrovní vymezujících následná podlaží (měřeno mezi horními povrchy po sobě následujících nosných stropních konstrukcí).

Světlá výška

Svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní stropu téhož podlaží.

Obytná místnost

Je určena k trvalému bydlení a má min. podlahovou plochu 8m2 , nebo 16m2 pokud tvoří byt jediná místnost a splňuje další požadavky, zejména dle vyhl.137/1998 Sb. ( přímé denní osvětlení, přímé větrání, dostatečné vytápění s možností regulace tepla, min. světlá výška, výšková úroveň podlahy nad terénem….).

Obytná budova

Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň 2/3 podlahové plochy připadají na byty. Člení se na bytové a rodinné dom

Bytový dům

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení (dle předchozí specifikace)

Rodinný dům

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností určena k bydlení. RD může mít nejvýše 3 samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Byt

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

Příslušenství bytu

Prostory, které doplňují obytné místnosti a slouží pro zajištění osobní hygieny, vaření, komunikace atd.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.